บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ RE100 Thailand CLUB

วัตถุประสงค์ ของ RE100 คือ
1. เพื่อเสนอนโยบายต่อภาครัฐและเป็นพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศไทยไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน 100% (RE100)2. เพื่อให้ RE100 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเพื่อการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Thailand’s Carbon Net Zero) และบรรลุเป้าหมาย Paris Agreement ในการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสภายในปี ค.ศ.2100

3. เพื่อให้อุตสาหกรรมของประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมใหม่ หรือ New S-curve โดยใช้พลังงานสะอาดสร้างประเทศไทยให้เป็นแหล่งลงทุนใหม่ในอาเซียนเพื่อหลุดพ้นจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง

4. เพื่อยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมและสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนด้วยการเน้นการสร้างความสมดุลระหว่าง เศรษฐกิจ, สังคม, สิ่งแวดล้อม, และปัญญามนุษย์