A Member of TEAM GROUP

Home ด้านไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

ด้านไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

โครงการตรวจสอบและเซนต์รับรองแบบโรงไฟฟ้าทดแทนแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7

 

เครดิตรูปภาพ https://bizthainews.com/article.php?news=662

 

เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ลักษณะโครงการ : โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนาดกำลังผลิตติดตั้งประมาณ 655 เมกะวัตต์ ใช้ถ่านลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะเป็นเชื้อเพลิง โดยมีความต้องการใช้ถ่านลิกไนต์ในอัตราสูงสุดประมาณ 10,401 ตันต่อวัน หรือเฉลี่ยประมาณ 3.23 ล้านตันต่อปี โดยคำนวณที่ค่าความร้อน (HHV) ของถ่านลิกไนต์ 2,800 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม และคิดอัตราเดินเครื่องร้อยละ 85 หรือ 7,446 ชั่วโมงต่อปี

 

บริการ : ตรวจสอบ เซนต์รับรองแบบเพื่อนำไปยื่นขออนุญาต

โครงการออกแบบโยธาโรงไฟฟ้าอมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1

 

เครดิตรูปภาพ https://www.bgrimmpower.com/th/power-plants/domestic/

 

เจ้าของโครงการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด

 

ลักษณะโครงการ โรงฟ้าพลังความร้อนร่วม กำลังการผลิต 123 เมกะวัตต์

 

บริการ ออกแบบงานด้านวิศวกรรม/ข้อกำหนดงานก่อสร้าง พร้อมทั้งเอกสารขออนุญาตให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม

โครงการออกแบบโยธาโรงไฟฟ้าอมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2

 

เครดิตรูปภาพ https://www.bgrimmpower.com/th/power-plants/domestic/

 

เจ้าของโครงการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด

 

ลักษณะโครงการ โรงฟ้าพลังความร้อนร่วม กำลังการผลิต 124 เมกะวัตต์

 

บริการ ออกแบบงานด้านวิศวกรรม/ข้อกำหนดงานก่อสร้าง พร้อมทั้งเอกสารขออนุญาตให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

เจ้าของโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

ลักษณะโครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกชุดที่ 5 มีกำลังผลิต 710 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยเครื่องเดินไฟฟ้ากังหันแก๊ส จำนวน 2 เครื่อง เครื่องผลิตไอน้ำแรงดันสูง (Heat Recovery Steam Generator, HRSG) จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง เชื้อเพลิงใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอ่าวไทย เป็นเชื้อเพลิงหลักและใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง

 

บริการ ตรวจสอบแบบและเซนต์รับรองแบบเพื่อนำไปขออนุญาตก่อสร้าง

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมนวนคร ขนาด 110 MW

 

 

เจ้าของโครงการ บริษัท นวนครการไฟฟ้า จำกัด

 

ลักษณะโครงการ NNEG เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) โดยจำหน่ายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Firm จำนวน 90 เมกะวัตต์ ให้กับ กฟผ. และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือ และไอน้ำให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร

 

บริการ บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง/ทดสอบระบบเครื่องกล ก่อนและหลังการติดตั้ง

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหินเกาะกง ประเทศกัมพูชา

 

 

 

เจ้าของโครงการ K-MAX Consultants Co., Ltd.

 

ลักษณะโครงการ โรงไฟฟ้าถ่านหินเกาะกงกัมพูชามีกำลังการผลิต 2 x 800 เมกะวัตต์ที่ การผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่จะถูกส่งไปขายในประเทศไทยโดยสายส่ง 500 kV สองวงจรเชื่อมที่สถานีย่อยปลวกแดงจังหวัดระยองประเทศไทย

 

บริการ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม TLP 117 เมกะวัตต์ จังหวัดระยอง

 

เจ้าของโครงการ บริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ จำกัด (TNP)

 

ลักษณะโครงการ โรงไฟฟ้าระบบผลิตพลังงานร่วม ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 117 เมกะวัตต์ โดยทำสัญญาจำหน่ายไฟฟ้ากับ กฟผ. และกระแสไฟฟ้าส่วนที่เหลือ จะจำหน่ายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมภายในเขตประกอบการ

 

บริการ ทำหน้าที่เป็นวิศวกรอิสระ โดยมีขอบเขตของงานดังนี้

• จัดทำรายงาน และ ประเมินด้านเทคนิค

• ตรวจสอบระหว่างการก่อสร้าง

• รายงานสรุปการทำงานของโรงไฟฟ้า

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม กำลังการผลิต 110 เมกกะวัตต์ จังหวัดระยอง

 

 

เจ้าของโครงการ บริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ จำกัด (TNP)

 

ลักษณะโครงการ โรงไฟฟ้าระบบผลิตพลังงานร่วม ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 110 เมกะวัตต์ และผลิตน้ำเย็นได้ 1,200 ตันความเย็น โดยทำสัญญาจำหน่ายไฟฟ้ากับ กฟผ. ในปริมาณ 90 เมกะวัตต์ และกระแสไฟฟ้าส่วนที่เหลือ 20 เมกะวัตต์ จะจำหน่ายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

 

บริการ ทำหน้าที่เป็นวิศวกรอิสระ โดยมีขอบเขตงานดังต่อไปนี้ :

1) ทบทวนข้อมูลโครงการทั้งด้านเทคนิค และ ทางธุรกิจ

2) ประเมินด้านเทคนิค

• ผังออกแบบโรงไฟฟ้า

• การก่อสร้างโรงไฟฟ้า

• ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า

• นโยบายการเดินเครื่อง

• นโยบายการบำรุงรักษา

• แผนงานด้านอาชีวนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อ

• การขออนุญาตและใบอนุญาต

• การจัดเก็บเอกสารและบันทึก

• ค่าใช้จ่ายด้านการเดินเครื่องและการบำรุงรักษา

• ด้านการเงิน

• การบริหารบุคลากร

 

โครงการโรงผลิตพลังงานไฟฟ้า SIPCO อำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง

 

 

เจ้าของโครงการ บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

 

ลักษณะโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle Co-Generation) ขนาดกําลังการผลิตสูงสุด 450 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่โรงงานต่าง ๆ ภายในสวนอุตสาหกรรมฯ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้โครงการ รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตตไฟฟ้า รายเล็ก (Small Power Producer : SPP) โรงไฟฟ้าแห่งนี้จะถูกออกแบบ ก่อสร้าง และทดสอบระบบโดย บริษัท EPC Contractor

 

บริการ 

ศึกษา : จัดเตรียมการศึกษาความเหมาะสมเพื่อช่วยตัดสินใจในการลงทุน

ประกวดราคา : จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา ประเมินราคา การจัดทำสัญญา การจัดเตรียมเอกสารสัญญา

วิศวกรรม : ทบทวนและอนุมัติการออกแบบของผู้รับเหมา ควบคุมและประสานงานความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม

การควบคุมสนาม : การสร้างและการทดสอบระบบการควบคุมงานสนามเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

โครงการโรงไฟฟ้าอมตะบางปะกง ตำบลหนองมดแดง จังหวัดชลบุรี

 

 

เจ้าของโครงการ บริษัท ซิเมนต์เพาเวอร์เจนเนอเรชั่น จำกัด

 

ลักษณะโครงการ โรงไฟฟ้าอมตะ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่มีกำลังผลิต 145 เมกกะวัตต์ ซึ่งจะผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำให้กับบริษัทที่อยู่ในย่านดังกล่าว พลังไฟฟ้าที่เหลือจะขายให้ กฟผ. โรงไฟฟ้าถูกออกแบบก่อสร้างและทดสอบโดย บริษัท ซิเมนต์เพาเวอร์เจนเนอเรชั่น จำกัด

 

บริการ ให้คำปรึกษาด้านระเบียบและวิธีปฏิบัติ/ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขแบบและรายการคำนวณให้สอดคล้องกับกฎและระเบียบ รวมทั้งการลงนามรับรองการออกแบบ/ช่วยในการประสานงานกับหน่วยงานราชการและการกรอกรายละเอียดในคำขอต่าง ๆ

โครงการโรงไฟฟ้าโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

เจ้าของโครงการ บริษัท ไฟฟ้าโรจนะ จำกัด

 

ลักษณะโครงการ โรงไฟฟ้าโรจนะ เป็นโครงการ SPP ซึ่งมีกำลังผลิต 142 เมกกะวัตต์ โดยเป็นแบบโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงหลัก

 

บริการ  ตรวจสอบข้อเสนอของ EPC Contractor /เปรียบเทียบและประเมินข้อเสนอของ EPC Contractor โดยทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อเสนอของผู้รับเหมา

โครงการโรงกำเนิดไฟฟ้าพลังงานอุตสาหกรรมร่วม อำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง

 

 

เจ้าของโครงการ บริษัท พลังงานอุตสาหกรรม จำกัด

 

ลักษณะโครงการ เครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าความร้อนร่วม 2 Blocks ขนาด 70 เมกะวัตต์ ซึ่งสร้างในโรงไฟฟ้าเดี่ยว โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังไอน้ำ การดำเนินการทั้งส่วนออกแบบและการก่อสร้าง รวมทั้งทดสอบระบบดำเนินการโดยบริษัท ABB

 

บริการ

ระยะที่ 1 ทบทวนข้อเสนอของผู้รับเหมา สรุปแนวความคิดพื้นฐาน อนุมัติการออกแบบรายละเอียดของผู้รับเหมา การจัดทำเอกสาร  การควบคุมความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม

ระยะที่ 2 การควบคุมการก่อสร้างและการทดสอบระบบเพื่อให้โรงไฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์

 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมราชบุรี

 

 

เจ้าของโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

 

ลักษณะโครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาด 700 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนาด 600 เมกะวัตต์ จำนวน 3 หน่วย

 

บริการ

ขั้นที่ 1 : การจัดเตรียมเอกสารการประมูลของ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม และการจัดเตรียมข้อกำหนดและเอกสารสำหรับการจัดซื้อ

ขั้นที่ 2 : การทบทวนและอนุมัติเอกสารด้านเทคนิค และการออกแบบขั้นรายละเอียดของทั้งโครงการ

ขั้นที่ 3 : การควบคุมงานก่อสร้าง โดยรับผิดชอบทั้งในส่วนของการจัดการ โครงการและงานสนาม  ซึ่งครอบคลุมถึงการเริ่มเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าทุกหน่วย