A Member of TEAM GROUP

Home ด้านไฟฟ้านิวเคลียร์

ด้านไฟฟ้านิวเคลียร์

โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการศึกษาวิเคราะห์สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่มีความเหมาะสม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

 

 

 

เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ลักษณะโครงการ : การศึกษาและจัดทำรายงานการศึกษาวิเคราะห์สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่มีความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม ครั้งนี้เป็นการดำเนินงานในพื้นที่ที่มีการศึกษาในขั้นที่ 1 และทั้งสิ้น 3 พื้นที่ ประกอบด้วย

1. พื้นที่ 12 คันธุลี ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

2. พื้นที่ 15 บ้านไม้รูด ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

3. พื้นที่ 17 เขื่อนสิรินธร ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

 

บริการ : บริหารงานโครงการ/ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรม/ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการอพยพฉุกเฉิน/ศึกษาและประมาณราคาค่าก่อสร้าง/จัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

โครงการศูนย์วิจัยนิวเคลียร์องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 

 

เจ้าของโครงการ : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (OAEP) ประเทศไทย/General Atomics (GA)

 

ลักษณะโครงการ : ศูนย์วิจัยแห่งใหม่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาการใช้ไฮโซโทปของนิวเคลียร์ทดแทนของเดิม โดยให้มีขนาดกำลังผลิต 10 เมกะวัตต์ โครงการประกอบด้วยอาคารหลัก 3 ส่วน กล่าวคือ อาคาร Reactor Island, อาคาร Isotope Production อาคาร Waste Processing และ Storage Facilities รวมพื้นที่อาคาร 26,544 ตร.ม.

 

บริการ : ออกแบบรายละเอียดของอาคารด้านสถาปัตยกรรมภายในและภายนอกอาคารออกแบบด้านวิศวกรรมโครงสร้าง ไฟฟ้า-สื่อสาร ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ถนน ทางเข้า-ออก/จัดทำแบบ ประมาณราคา จัดทำข้อกำหนดการก่อสร้าง และตารางวัสดุ/จัดทำเอกสารขออนุญาตก่อสร้าง