A Member of TEAM GROUP

Home ด้านไฟฟ้าชีวมวล

ด้านไฟฟ้าชีวมวล

โครงการที่ปรึกษาทางวิศวกรรมของสถาบันการเงิน

โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

เจ้าของโครงการ : บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด

ลักษณะโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ โครงการนี้ใช้ก๊าซชีวภาพที่เกิดจากการหมักน้ำเสียมาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยมีกำลังการผลิตขนาด 2.97 เมกะวัตต์ ซึ่งน้ำเสียที่นำมาหมักนั้นได้มาจากโรงงานเอทานอล และพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะส่งเข้าสู่โครงข่ายสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหามลพิษของน้ำเสียที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมเอทานอล โดยโรงไฟฟ้าตั้งอยู่บนที่ดินขนาดเนื้อที่ ประมาณ 28 ไร่ และจะมีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการประมาณร้อยละ 28 ของพื้นที่แปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต

บริการ : 

(1) พิจารณาตรวจสอบข้อมูลด้านเทคนิค เช่น ความเหมาะสมของเทคโนโลยี, Proven track record ของเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งจะพิจารณาว่าได้เป็นไปตามพื้นฐานการออกแบบ และตามข้อตกลงกับระเบียบความต้องของ กฟภ. หรือไม่อย่างไร

(2) พิจารณาตรวจสอบแผนการก่อสร้างโครงการ (Construction Plan)

• พิจารณาการเสนอกำหนดแล้วเสร็จงานก่อสร้างโครงการ

• ตรวจสอบว่าได้จัดเตรียม/จัดหาไว้เพียงพอในด้าน เช่น สำหรับการออกแบบ การผลิตวัสดุอุปกรณ์ การขนส่ง การ Start-up และการทดลองของโครงการ

• ให้ข้อคิดในการคาดหมายว่าข้อเสนอกำหนดแล้วเสร็จนั้น สามารถทำได้ตามที่เสนอหรือไม่อย่างไร

 

(3) ประเมินความเหมาะสมของวัตถุดิบที่ใช้ในระบบการผลิต ทั้งประเภทของวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบที่เป็นของลูกค้า (Feed stock supply) ปริมาณวัตถุดิบที่มีในพื้นที่ ปริมาณก๊าซที่ได้จากวัตถุดิบว่ามีความเหมาะสมกับการผลิตไฟฟ้าที่ออกแบบไว้หรือไม่

(4) พิจารณาค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการและค่าบำรุงรักษา เช่น

• พิจารณาข้อเสนอในการปฏิบัติการและบำรุงรักษา (O&M) สำหรับค่าใช้จ่ายประจำ (Fixed Cost) ค่าใช้จ่ายแปรผัน พร้อมให้ความเห็นในเรื่องความครบถ้วนสมบูรณ์

• พิจารณาตรวจสอบข้อสมมติพื้นฐาน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย O&M ที่ได้คำนวณมา

(5) ประมวลข้อมูลด้านเทคนิค

• Performance Guarantees ที่ปรึกษาจะทำการพิจารณา และให้ความเห็นที่ทางผู้รับเหมาได้แสดงไว้ว่ามีความเป็นไปได้ หรือถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิศวกรรมหรือไม่อย่างไร

• Performance Testing Criteria ที่ผู้รับเหมา/ผู้ผลิตเสนอมา เช่น

– ความสมเหตุผลของการปฏิบัติการ และช่วงระยะเวลาของการทดสอบ

– ความสามารถในการทดสอบต่อความชัดเจนของการแสดง ด้านกำลังผลิตที่ออกมา (Power Output), เชื้อเพลิงที่เข้าไป (Fuel Input), การปล่อยของเสียต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ฯลฯ

(6) ให้คำแนะนำว่าโดยภาพรวมของการก่อสร้าง จะต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขอย่างไรหรือไม่

(7) จัดทำรายงานการตรวจสอบ (Technical Audit Report) ที่ปรึกษาจะจัดทำรายงานเสนอ บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด/สถาบันการเงิน

 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 7.5 MW จังหวัดตรัง

 

 

เจ้าของโครงการ : บริษัท โอทาโก้ จำกัด

ลักษณะโครงการ : โรงไฟฟ้าขนาด 7.5 MW ใช้ทะลายปาล์มและใยปาล์มเป็นเชื้อเพลิง

บริการ : 

1. พิจารณาในด้านเทคนิคประกอบด้วย

• ความเหมาะสมของ EPC Contract ในด้านเทคนิค

• รายละเอียดด้านเทคนิคของอุปกรณ์ที่สำคัญ

• ข้อกำหนด ลักษณะอุปกรณ์ การใช้อุปกรณ์ที่สำคัญ

• แผนการก่อสร้าง (Construction plan)

• ศึกษารายละเอียดปริมาณของเชื้อเพลิงที่จะใช้ในโรงไฟฟ้า

 

2. ติดตามความก้าวหน้าผลงานก่อสร้างของโครงการ

3. ติดตามและสรุปผลทดสอบอุปกรณ์เพื่อให้เครื่องจักรเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า

โครงการโรงงานผลิตเอธานอล อุบลไบโอเอธานอล ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

เจ้าของโครงการ : บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จำกัด

 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด

 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด

 

ลักษณะโครงการ : โรงงานผลิตเอทานอล ขนาดกำลังผลิต 400,000 ลิตรต่อวัน กระบวนการผลิตเอทานอล เป็นเทคโนโลยีจากประเทศจีน ประกอบด้วยอาคารโรงงาน อาคารสำนักงาน หอพัก ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้ง Biogas Plant ที่สามารถผลิตไฟฟ้าขายระบบไฟฟ้า ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาด 4.5 MW

 

บริการ :ทำหน้าที่ตรวจสอบทบทวนด้านเทคนิค ตรวจสอบทบทวนงบประมาณ ตารางเวลาในการก่อสร้าง ประเมินค่าใช้จ่ายการเดินเครื่องฯ ตรวจสอบระหว่างการก่อสร้าง และทดลองเดินเครื่อง ในส่วนของ Owner Engineer ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรฐานของงานก่อสร้างให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามระยะเวลาโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 8.9 เมกกะวัตต์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

เจ้าของโครงการ : บริษัท EPURON (Thailand) จำกัด และ บริษัท อิสริยะกุล ไบโอแม็ส จำกัด

 

ลักษณะโครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 8.9 เมกกะวัตต์ โดยใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงหลัก และใช้ซังข้าวโพด ไม้สับ เป็นเชื้อเพลิงเสริม ซึ่งต้องศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ จำนวนมากเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และขออนุญาตในการก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าต่อไป

 

บริการ : ศึกษาถึงปัญหาอุปสรรค เทคโนโลยีขั้นตอนการผลิตที่เหมาะสม ขั้นตอนวิธีการดำเนินการทางด้านมวลชนสัมพันธ์และการขออนุญาตสร้าง รวมถึงดำเนินการทำประชาพิจาร จนถึงการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า

โครงการโรงไฟฟ้ามุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ จังหวัดสุรินทร์

 

 

เจ้าของโครงการ : บริษัท มุ่งเจริญ กรีน เพาเวอร์ จำกัด

 

ลักษณะโครงการ : โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาด 9.9 MW โดยใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง โดยเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าเข้ากับระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แรงดัน 22 kV ที่เดินผ่านหน้าโรงไฟฟ้า

 

บริการ :

1. พิจารณา เสนอแนะ ศึกษารายละเอียดสรุปความเห็นในด้านเทคนิค ในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา EPC Contract สำหรับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า

2. ติดตามความก้าวหน้าของงาน สรุปผลงาน ข้อเสนอแนะ สำหรับงานโครงการเป็นระยะ โดยจะทำการสรุปเสนอเป็นประจำทุกๆ เดือน

3. ติดตาม ตรวจสอบ สรุปผลสำหรับงานทดสอบอุปกรณ์ รวมทั้งเสนอแนะให้ความคิดเห็นในการที่จะออก Final Certificate ของโรงไฟฟ้า และออกใบรับรองความสมบรูณ์ของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จ.กระบี่ ขนาด 9.5 MW อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

 

 

เจ้าของโครงการ : บริษัท ทรอปิคอล เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

ลักษณะโครงการ : โรงไฟฟ้าขนาด 9.5 MW ที่ใช้เศษใบปาล์มเป็นเชื้อเพลิง โดยเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าเข้ากับระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แรงดัน 33 kV ที่เดินผ่านหน้าโรงไฟฟ้า

 

บริการ :

1. บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยงาน

– งานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญา

– จัดหาผู้รับจ้างเหมาระบบ Water Treatment Plant เพื่อส่งน้ำให้กับโรงไฟฟ้า

– จัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างงานปรับพื้นที่และงานขุดบ่อเก็บกักน้ำขนาด 600,000 ลบ.ม. และสถานีสูบน้ำ

– ออกแบบรายละเอียดอาคารโรงไฟฟ้า

– ออกแบบรายละเอียดอาคารเก็บเชื้อเพลิง

 

2. งานควบคุมการก่อสร้าง

– งานควบคุมการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

– งานทดสอบระบบต่าง ๆ

 

3. งานบริหารสัญญา

– ตรวจสอบและอนุมัติการเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง

– จัดทำรายงานให้กับธนาคารผู้ให้กู้

– งานขออนุญาตต่าง ๆ

โครงการการศึกษาและประเมินผลโครงการที่มีศักยภาพชีวมวล

 

 

เจ้าของโครงการ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ) กระทรวงพลังงาน

 

ลักษณะโครงการ : เมื่อประเทศไทยประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในปลายปี 2540 และก่อให้เกิดผลกระทบกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการประหยัดค่าใช้จ่ายของประเทศ แนวทางหนึ่งในการส่งเสริมการประหยัดพลังงานคือ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการส่งเสริมให้การใช้พลังงานภายในประเทศมากขึ้น ดังนั้น หากมีการสำรวจปริมาณศักยภาพของแหล่งผลิตและการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลโดยจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับสารสนเทศทางภูมิศาสตร์จะทำให้ง่ายและสะดวกต่อการตรวจสอบปริมาณชีวมวลที่เหลือจากการใช้งาน สามารถกำหนดแนวทางสำหรับการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการทดแทนพลังงานเชิงพาณิชย์ซึ่งจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

 

บริการ : ศึกษาและประเมินศักยภาพของแหล่งชีวมวลเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลการผลิตและการใช้ชีวมวลในประเทศไทยจำนวนไม่น้อยกว่า 15 ประเภท อันประกอบด้วยใบและยอดอ้อย กากอ้อย ฟาง แกลบ ทะลายปาล์มเปล่า กะลาปาล์ม ใยปาล์ม ลำต้นมันสำปะหลัง เหง้ามันสำปะหลัง ซังข้าวโพด ตอซังสับปะรด ถ่านไม้ ไม้ฟืน เศษไม้ และขี้เลื่อย เป็นต้น

โครงการโรงไฟฟ้าโรงสีข้าวสมหมาย จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

เจ้าของโครงการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวสมหมายร้อยเอ็ด

 

ลักษณะโครงการ : โรงไฟฟ้าขนาด 3.7 MW ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง

 

บริการ :

1. พิจารณาในด้านเทคนิคประกอบด้วย

• ความเหมาะสมของ EPC Contract ในด้านเทคนิค

• รายละเอียดด้านเทคนิคของอุปกรณ์ที่สำคัญ

• ข้อกำหนด ลักษณะอุปกรณ์ การใช้อุปกรณ์ที่สำคัญ

• แผนการเดินเครื่อง การบำรุงรักษาละรวมทั้งแผนกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง

• ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก บริษัทEPC เสนอเทียบมาตรฐานของข้อกำหนดของสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

• ศึกษารายละเอียดปริมาณของเชื้อเพลิงที่จะใช้ในโรงไฟฟ้า

 

2. ติดตามความก้าวหน้าผลงานก่อสร้างของโครงการ

3. ติดตามและสรุปผล ทดสอบอุปกรณ์เพื่อให้เครื่องจักรเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า

โครงการโรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

เจ้าของโครงการ : บริษัท ร้อยเอ็ด กรีน จำกัด

 

ลักษณะโครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนาด 9.9 MW ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง ประกอบด้วย

• หม้อไอน้ำ ขนาด 45 ตัน

• เครื่องกังหัน ขนาด 10  MW

• เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 9.9 MW

 

บริการ :

1. พิจารณาในด้านเทคนิคประกอบด้วย

• ความเหมาะสมของ EPC Contract ในด้านเทคนิค

• รายละเอียดด้านเทคนิคของอุปกรณ์ที่สำคัญ

• ข้อกำหนด ลักษณะอุปกรณ์ การใช้อุปกรณ์ที่สำคัญ

• แผนการเดินเครื่อง การบำรุงรักษาละรวมทั้งแผนกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง

• ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก บริษัทEPC เสนอเทียบมาตรฐานของข้อกำหนดของสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

• ศึกษารายละเอียดปริมาณของเชื้อเพลิงที่จะใช้ในโรงไฟฟ้า

 

2. ติดตามความก้าวหน้าผลงานก่อสร้างของโครงการ

3. ติดตามและสรุปผล ทดสอบอุปกรณ์เพื่อให้เครื่องจักรเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า

โครงการโรงไฟฟ้ายะลา จังหวัดยะลา

 

 

เจ้าของโครงการ : บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด

 

ลักษณะโครงการ : โรงไฟฟ้าขนาด 20 MW ที่ใช้ไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิง

 

บริการ :

1. พิจารณาในด้านเทคนิคประกอบด้วย

• ความเหมาะสมของ EPC Contract ในด้านเทคนิค

• รายละเอียดด้านเทคนิคของอุปกรณ์ที่สำคัญ

• ข้อกำหนด ลักษณะอุปกรณ์ การใช้อุปกรณ์ที่สำคัญ

• แผนการเดินเครื่อง การบำรุงรักษาละรวมทั้งแผนกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง

• ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก บริษัทEPC เสนอเทียบมาตรฐานของข้อกำหนดของสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

• ศึกษารายละเอียดปริมาณของเชื้อเพลิงที่จะใช้ในโรงไฟฟ้า

 

2. ติดตามความก้าวหน้าผลงานก่อสร้างของโครงการ

3. ติดตามและสรุปผล ทดสอบอุปกรณ์เพื่อให้เครื่องจักรเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า