A Member of TEAM GROUP

Home คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

ดร.วีระพล ทองอุไทย

ที่ปรึกษาอาวุโส

ดร.สุเทพ ฉิมคล้าย

ที่ปรึกษาอาวุโส

ดร.ภาสกร กิติโยดม

กรรมการผู้จัดการ

นายนริศร์ เด่นไพบูลย์

รองกรรมการผู้จัดการ

นายทรงศักดิ์ แพทย์ดี

รองกรรมการผู้จัดการ

นายพรชัย สมบัตินิมิตสกุล

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้อำนวยการฝ่าย

ดร.ศิรัส เคนพะนาน

ผู้อำนวยการฝ่าย

นายสินสุข ภู่อนุสาสน์

ผู้อำนวยการฝ่าย

นางสุกัลยา กอกระจาดเพ็ชร์

ผู้อำนวยการฝ่าย

นายวิชัย เคนชมภู

ผู้อำนวยการฝ่าย