A Member of TEAM GROUP

Home ด้านไฟฟ้าโซลาร์ เซลล์

ด้านไฟฟ้าโซลาร์ เซลล์

โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 500 kWp

 

 

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

ลักษณะโครงการ :  S&P มีความประสงค์จะว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้บริการด้านวิศวกรรมในการศึกษาสำรวจและออกแบบระบบ การจัดทำ TOR และคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้าง รวมถึงการควบคุมงานติดตั้งและทดสอบระบบสำหรับโครงการ

บริการ :

(1) งานสำรวจและออกแบบระบบ

(2) งานจัด TOR และคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้าง

(3) งานควบคุมงานก่อสร้างและทดสอบระบบ

โครงการบริการงานโยธาและโครงสร้าง งานระบบ SCADA สำหรับโรงงานผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ขนาด 40 เมกะวัตต์

 

 

เจ้าของโครงการ : บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จำกัด

ลักษณะโครงการ : บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จำกัด ได้ทำแผนพัฒนาโครงการงานก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 40 เมกะวัตต์ บนพื้นที่ขนาด 800 ไร่ ใน ต.วังขอนขว้าง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ประกอบด้วย

1. อาคารควบคุมระบบจ่ายไฟฟ้า อาคารสำนักงาน อาคารเก็บพัสดุ และอาคาร รปภ.

2. โครงสร้างสำหรับติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์

3. งานถนนภายในโครงการ งานระบบระบายน้ำ งานรั้วประตูเข้าออกโครงการ สระน้ำ และคันดินป้องกันน้ำท่วม

4. โครงสร้างรับระบบ SCADA และอาคารควบคุม

 

บริการ : ทำหน้าที่ทบทวน ตรวจสอบ และรับรองแบบก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง อาคารต่าง ๆ ของโรงงานผลิตและรองรับระบบ SCADA

โครงการงานออกแบบรายละเอียดโรงงานผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 55 เมกะวัตต์

 

 

เจ้าของโครงการ : บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด

 

ลักษณะโครงการ : บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด ได้ทำแผนพัฒนาโครงการงานก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 55 เมกะวัตต์ บนพื้นที่ขนาด 1,150 ไร่ ใน ต.วังเพลิงอ.โคกสำโรง จ. ลพบุรี ประกอบด้วย

1. สถานีไฟฟ้าย่อยขนาด 115/22 เควี รวมทั้งบริเวณพื้นที่อุปกรณ์ไฟฟฟ้าแรงสูง งานโยธา ระบบเชื่อมต่อสายไฟแรงสูง กับ กปภ. อาคารติดตั้งระบบควบคุมและป้องกันความปลอดภัย

2. สายเคเบิ้ลไฟฟ้าเชื่อมต่อระหว่าง แผงโซลาร์เซลล์ อินเวอร์เตอร์ และสถานีไฟฟ้าย่อย

3. สถานีจ่ายไฟฟ้าขราด 22 kV /400 V เชื่อมต่อจาก กปภ. ไปยัง ระบบอินเวอร์เตอร์

4. ระบบ CCTV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบสายดินและระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายนอกและระบบสื่อสาร

5. อาคารอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์

6. งานโครงสร้างยึดอุปกรณ์แผงโซลาร์

7. งานถนน งานระบบระบายน้ำ งานรั้วประตูเข้า-ออก และบริเวณพื้นที่จอดรถ

 

บริการ : ออกแบบรายละเอียด/ทบทวนแบบและรับรองแบบก่อสร้างโดยวุฒิวิศวกร