A Member of TEAM GROUP

Home ด้านอาคาร

ด้านอาคาร

โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน ICT และการจัดการการก่อสร้าง

 

 

เจ้าของโครงการ : บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCTech)

 

ลักษณะโครงการ : TCCTech. มีความประสงค์ที่จะว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงาน ICT Infrastructure Design and Construction Management เพื่อเข้าไปร่วมทำงานและสนับสนุนการดำเนินงานของทีมงานในการออกแบบรายละเอียด ประสานงานแบบติดตั้ง ตรวจสอบงานติดตั้ง และประสานงานเพื่อให้งานติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐาน ICT สำหรับโครงการ ONE Bangkok ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 

ICT Infrastructure ประกอบด้วยระบบเครือข่ายสื่อสาร (Wireline & Wireless System รวมถึง Equipment Room, Data Center, Structure Cabling System) ภายในและนอกอาคารรองรับการทำงานหรือให้บริการ โดยขอบเขตงานที่เกี่ยวข้องกับ ICT ประกอบด้วยส่วนงานหลัก 2 ส่วน

(1) ส่วนในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อรองรับการใช้งานภายในพื้นที่

(2) ส่วนในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสัมพันธ์กับงานก่อสร้างอาคาร และงานระบบประกอบอาคาร

 

บริการ : 

(1) ส่งบุคลากรระดับผู้จัดการโครงการอาวุโสพร้อมทีมงานเข้ามาเพื่อทำการ Assessment โครงการโดยจะร่วมทำงาน ร่วมประชุม กับโครงการ ระยะเวลา 1 เดือน เพื่อประเมินสถานะความก้าวหน้าโครงการในปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ และแผนงานระยะต่อไปในอนาคต รวมถึงการกำหนดแผนการเตรียมบุคลากร และทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) Deliverable จะจัดทำในรูปแบบ Report เสนอแนวทางตามขอบเขตที่กล่าวข้างต้น ดังนี้

1. รายงานสถานะการดำเนินงานของโครงการ ปัญหาอุปสรรคที่พบ

2. ข้อเสนอแนะ

2.1 แนวทางในการแก้ไขปัญหา

2.2 การปรับปรุงแผนการทำงานในระยะต่อไป

2.3 แผนการเตรียมบุคลากรและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

 

โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างอาคารระบบวิศวกรรม 2 (Utilities Building 2)

 

 

เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

ลักษณะโครงการ : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,000 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็นอาคารBuilding Management System Center อาคาร Engineering Building อาคาร First Aid & Fire Station

 

บริการ : ออกแบบรายละเอียดของอาคารด้านสถาปัตยกรรมภายในและภายนอกอาคารออกแบบด้านวิศวกรรมโครงสร้าง ไฟฟ้า-สื่อสาร ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ถนน /จัดทำแบบ ประมาณราคา จัดทำข้อกำหนดการก่อสร้าง และตารางวัสดุ/จัดทำเอกสารขออนุญาตก่อสร้าง

โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียด บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างโครงการอาคารปฏิบัติการด้านพลังงานและสาธารณูปโภค

 

 

เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

ลักษณะโครงการ : อาคารปฏิบัติการด้านพลังงานและสาธารณูปโภค มีพื้นที่ประมาณ 3.3 ไร่ ความกว้าง 42.00 เมตร ความยาว 60.00 เมตร ความสูง ประมาณ 14.00 เมตร เป็นอาคาร 3 ชั้น และอาคารหน่วยวิจัยคุณภาพก๊าซผสม (Gas Mixing) ขนาดความกว้าง 20 เมตร ความยาว 46 เมตร ความสูง 12 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 4,370 ตร.ม. เพื่อใช้ในการรองรับงานวิจัยของการใช้งานก๊าซธรรมชาติและพลังงานทดแทน สาธิตการใช้งานก๊าซธรรมชาติและพลังงานทดแทน

 

บริการ : ออกแบบเบื้องต้น (Revise Conceptual Design) /ออกแบบรายละเอียด (Detailed Engineering Design) /ออกแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม (Architectural Design) โดยคำนึงถึงความเป็นอาคารสีเขียว โดยได้ออกแบบตามข้อกำหนด อาคารสีเขียว (LEED)/ประเมินค่าใช้จ่ายของโครงการ (Project Cost) /จัดทำเอกสารการประมูล จัดเตรียมเอกสารพร้อมรายการข้อมูลวัสดุ เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการว่าจ้างประมูลก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการของอาคารต่างๆ /ควบคุมงานก่อสร้างและการนำเข้าใช้งาน (Commissioning) ของอาคาร EAL

โครงการออกแบบรายละเอียดห้องปฏิบัติการไทยออยล์แห่งใหม่

 

 

เจ้าของโครงการ : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

 

ลักษณะโครงการ : เพื่อใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 60 ไร่ พื้นที่ใช้สอย 35,000 ตร.ม ประกอบด้วย อาคารสำนักงานสูง  6 ชั้น/อาคารห้องปฏิบัติการสูง 4 ชั้น/อาคารBottle Washing/ อาคารวิจัยและพัฒนา/อาคารจอดรถ/สถานีไฟฟ้าย่อย และ Pilot plant

 

บริการ : สำรวจ ออกแบบอาคารด้านสถาปัตยกรรมภายในและภายนอกอาคาร ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง ไฟฟ้า-สื่อสาร ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบสาธารณูปโภค ระบบดับเพลิง ระบบระบายน้ำ ถนน ทางเข้า-ออก/จัดทำแบบ ประมาณราคา จัดทำข้อกำหนดการก่อสร้าง และตารางวัสดุ/จัดทำเอกสารขออนุญาตก่อสร้าง

โครงการออกแบบศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 8

 

 

เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

ลักษณะโครงการ : พื้นที่โครงการประมาณ 56 ไร่ มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 8,165 ตร.ม. ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน อาคารพัสดุ อาคารควบคุมระบบประปาและระบบดับเพลิง อาคารรักษาความปลอดภัยและโรงจอดรถดับเพลิง อาคาร SUBSTATION อาคารป้อมยาม บ้านพักรับรอง บ้านพักเวรพนักงานฯ โรงอาหาร อาคารสโมสร

 

บริการ : สำรวจ ออกแบบ จัดทำรายละเอียดแบบด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม/ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการจ้างบริหารงานก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

 

เจ้าของโครงการ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ลักษณะโครงการ : อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 5 ไร่ 1 งาน 24.5 ตารางวา ณ ถนนรัชดาภิเษก ลักษณะโครงการจะเป็นอาคารสำนักงาน Grade A มาตรฐาน LEED ระดับ Gold มีความสูง 29 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น รวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ 59,233 ตารางเมตร

 

บริการ : จัดทำแผนดำเนินงาน (Operation Plan)/จัดทำข้อกำหนดในการดำเนินงานต่าง ๆ/การเตรียมการสรรหาผู้รับจ้างงานต่างๆ/การวิเคราะห์และสรุปผลการประมูล พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ/จัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้าง เพื่อการลงนามในสัญญา/แผนการจัดทำรายงานและเอกสารต่างๆ

โครงการออกแบบรายละเอียดบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการอาคารวิจัยธรณีและวิศวกรรมปิโตรเลียม

 

 

เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

ลักษณะโครงการ : อาคารวิจัยธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียมถูกจัดตั้งเพื่อรองรับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านปิโตรเคมีและวิศวกรรมธรณีให้แก่หน่วยธุรกิจของ ปตท. และบริษัทในเครือ เป็นอาคารที่ออกแบบในแนวทางอาคารเขียว ขนาด 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 12,100 ตร.ม. นอกจากอาคารดังกล่าวแล้ว ที่ปรึกษารับผิดชอบในการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ถนนภายในและระบบระบายน้ำ สะพานคอนกรีต และพื้นที่จอดรถยนต์

 

บริการ : สำรวจ/ออกแบบวางผังโครงการ/ออกแบบอาคารด้านสถาปัตยกรรมภายในและภายนอกอาคารออกแบบด้านวิศวกรรมโครงสร้าง ไฟฟ้า-สื่อสาร ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ถนน /จัดทำแบบ ประมาณราคา จัดทำข้อกำหนดการก่อสร้าง และตารางวัสดุ/จัดทำเอกสารขออนุญาตก่อสร้าง/พิจารณาเอกสารการประมูลและต่อรองราคา/จัดเตรียมสัญญาก่อสร้าง/บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง อาคารและส่วนประกอบอื่นๆของโครงการฯ

โครงการสำรวจจัดทำแบบปรับปรุงอาคารและระบบประกอบ งานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง อาคารห้องปฏิบัติการทดสอบ (EB)

 

 

เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

ลักษณะโครงการ : อาคารห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องยนต์ก่อตั้งขึ้นในที่ดินของปตท. ติดกับศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีปตท. อำเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยา

 

บริการ : สำรวจ/ ออกแบบปรับปรุงอาคารและระบบประกอบอาคารเดิม /จัดทำแผนงานการซ่อมแซมและงานปรับปรุงพร้อมทั้งประเมินค่าใช้จ่ายที่ใช้และระยะเวลาในการดำเนินการ /บริหารและการควบคุมงานโครงการซ่อมแซมปรับปรุง

โครงการที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

 

 

เจ้าของโครงการ : สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์

 

ลักษณะโครงการ : ตั้งอยู่บนที่ดินโครงการ 119 ไร่ ประกอบด้วยกลุ่มอาคารัฐสภาจำนวน 13 อาคาร โดยแบ่งเป็นอาคารหลักจำนวน 1 อาคาร และอาคารประกอบจำนวน 12 อาคาร พื้นที่ใช้สอยโดยรวมประมาณ 300,000 ตร.ม.

 

บริการ : ดำเนินการบริหารโครงการด้านการออกแบบ ด้านการก่อสร้าง และด้านการบำรุงรักษาภายหลังการก่อสร้าง และการเข้าใช้อาคารให้กับสำนักงานฯ ตามแผนงานที่สำนักงานเห็นชอบ รวมทั้งจะต้องเป็นผู้ประสานงานร่วมกับผู้ออกแบบ ผู้ก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับสำนักงานฯ

โครงการออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาเคมี พร้อมครุภัณฑ์

 

 

เจ้าของโครงการ : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 

ลักษณะโครงการ : พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 13,700 ตร.ม อยู่บนเนื้อที่ 3-2-11 ไร่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 7 ชั้น

 

บริการ : ออกแบบ จัดทำรายละเอียด พร้อมประมาณการของงานสถาปัตยกรรมและโครงสร้างอาคารและอาคารอื่น ๆ และงานภูมิสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า/ระบบปรับอากาศ, งานระบบประปาและดับเพลิง, งานถนน ระบบระบายน้ำ ที่จอดรถยนต์และระบบสุขาภิบาล, งานระบบสื่อสาร/โทรศัพท์, งานรั้ว ทางเท้า ประตูทางเข้า และป้าย

โครงการศึกษาวิจัยและออกแบบอาคารที่พักอาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

เจ้าของโครงการ : การเคหะแห่งชาติ

 

ลักษณะโครงการ : การเคหะแห่งชาติต้องการได้ต้นแบบมาตรฐาน (Prototype) ของอาคารพักอาศัยรวมพร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งใช้แนวคิดวิธีการก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Prefabrication System) และวิธีการประสานทางพิกัด (Modular Coordination System) ภายใต้ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมจำนวน 1 รูปแบบ รวมถึงได้แนวทางในการลดต้นทุนในกระบวนการก่อสร้าง ได้คุณภาพแบบที่เป็นมาตรฐานทั้งด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม อันเป็นการประหยัดเวลาการก่อสร้างและสามารถควบคุมคุณภาพได้ง่ายขึ้น และการเคหะแห่งชาติยังสามารถนำรูปแบบที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้สำหรับการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปขององค์ประกอบอาคาร ในกรณีที่การเคหะแห่งชาติอาจดำเนินนโยบายจัดตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปเองหรือหาผู้ประกอบการรับช่วงการผลิต โดยมรเป้าหมายเพื่อให้เกิดการสมดุลระหว่างราคากับจำนวนการผลิต เพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนของอาคารระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีการก่อสร้างในปริมาณมาก อันเป็นศักยภาพที่การเคหะแห่งชาติสามารถทำได้ นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังสามารถนำรูปแบบแนวคิดวิธีการประสานทางพิกัด (Modular Coordination System) และวิธีการก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Prefabrication System) ที่รองรับการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้สำหรับการออกแบบอาคารรูปแบบอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน หรือทำการผลิตชิ้นส่วน หรือชุดอุปกรณ์ประกอบอาคารที่เป็นลักษณะมาตรฐานเฉพาะด้านที่ใช้ได้กับอาคารรูปแบบอื่น เช่น ห้องน้ำ หรือระเบียงสำเร็จรูป เป็นต้น

 

บริการ : การศึกษาด้านสถาปัตยกรรม/การศึกษาด้านวิศวกรรม

โครงการงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง อาคารพระยาภิรมย์ชาโตว์ ริเวอร์โบว์

 

 

เจ้าของโครงการ : บริษัท พระยาพาณิชย์พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

 

ลักษณะโครงการ : อาคารที่พักอาศัยโครงสร้้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 8 ชั้น จำนวน 210 ห้องก่อสร้างด้วยระบบพื้น Postension พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,000 ตร.ม.

 

บริการ : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการออกแบบและควบคุมงานอาคารห้องปฏิบัติการเคมีโรงกลั่นพีทีทีเออาร์

 

 

เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)

 

ลักษณะโครงการ : พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 1,760 ตร.ม. ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน, อาคารห้องปฏิบัติการทดลอง, อาคารสนับสนุนห้องปฏิบัติการทดลอง

 

บริการ : ออกแบบ งานวางผัง งานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมประกอบอาคาร สาธารณูปโภคต่าง ๆ ระบบความปลอดภัยต่าง ๆ จัดเตรียมแบบ รายการคำนวณ หนังสือรับรองวิชาชีพผู้ออกแบบพร้อมลงนาม สำหรับยื่นขออนุญาต จัดเตรียมเอกสารเพื่อการประมูล บริหารและควบคุมงานก่อสร้างทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร

โครงการควบคุมงานก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร ตลาดไท (เทพกุญชร 34)

 

 

เจ้าของโครงการ : การเคหะแห่งชาติ (กคช.)

 

ลักษณะโครงการ : อาคารพักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 4,574 หน่วย พร้อมสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่างๆ

 

บริการ : ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

 

 

เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)

 

ลักษณะโครงการ : โครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ดำเนินงานก่อสร้างประมาณ 297 ไร่ ประกอบด้วยงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ห้องประชุม ห้องอาหาร ห้องเก็บพัสดุ อาคารจอดรถ 7,000 คัน พื้นที่เอนกประสงค์ รวมถึงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ งานภูมิสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ พื้นที่รวมทั้งหมด 957,000 ตารางเมตร

 

บริการ : จัดทำข้อกำหนดและเงื่อนไข เพื่อการคัดเลือกที่ปรึกษา/ติดตาม และกำกับการดำเนินงานของที่ปรึกษาออกแบบ /ตรวจสอบปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างแต่ละสัญญา /ช่วยในการประกวดราคา ประเมินและคัดเลือกผู้รับจ้างแต่ละสัญญา รวมทั้งเจรจาต่อรองราคาและจัดเตรียมเอกสารสัญญา/ร่วมจัดทำแผนงบประมาณโครงการ/จัดทำแผนและดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน/บริหารการก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ

 

 

เจ้าของโครงการ : บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด

 

ลักษณะโครงการ : โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสากลกรุงเทพฯ แห่งที่ 2 เพื่อรองรับการขยายตัวด้านคมนาคมขนส่งทางอากาศของประเทศ ท่าอากาศยานกรุงเทพแห่งที่ 2 จึงได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับผู้ใช้บริการอย่างครบครัน โดยในระยะแรกที่เปิดบริการจะมีทางวิ่ง 2 ทางวิ่ง รองรับเที่ยวบินได้ 76 เที่ยวบินต่อชั่วโมง มีอาคารผู้โดยสารขนาดใหญ่รองรับผู้โดยสารได้ 30 ล้านคนต่อปี ประกอบด้วย

– อาคารผู้โดยสาร ประกอบด้วยอาคารผู้โดยสารขนาด 550,000 ตร.ม. ระบบสายพานลำเลียง ระบบไฟฟ้า-เครื่องกล งานตกแต่งภายใน และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ

– อาคารเทียบเครื่องบิน ประกอบด้วยอาคารเทียบเครื่องบิน ไฟฟ้า-เครื่องกล หลุมจอดอากาศยาน หอบังคับการบิน งานตกแต่งภายใน ระบบสาธารณูปโภค และระบบควบคุมไฟฟ้าด้วยสัญญาณ SCADA

– สถาปัตยกรรมภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร (Artworks for the Passenger Terminal Complex)

– ถนนทางเข้ายกระดับ งานก่อสร้างถนนคู่ขนาน รวมทั้งคันขอบทางเข้า-ออก ถนนต่างระดับเข้าอาคารที่พักผู้โดยสาร ทางสาธารณะส่วนที่เป็นทางยกระดับของถนนบริเวณทางเข้าอาคารที่พักผู้โดยสาร และลานจอดรถ

 

บริการ : ควบคุมการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของสนามบิน

โครงการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างกิจกรรมครัวการบิน

 

 

เจ้าของโครงการ : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 

ลักษณะโครงการ : งานก่อสร้างอาคาร ระบบประกอบอาคารและส่วนประกอบทั้งหมดตลอดจนติดตั้งอุปกรณ์ครัว บนที่ดินประมาณ 44 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตอาหารได้ประมาณ 87,000 ชุดต่อวัน นอกจากนี้ยังประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานครัว ตลอดจนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โดยอาคารหลักประกอบด้วย อาคารผลิตและปฏิบัติการ (Production Building) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 97,000 ตารางเมตร อาคารสำนักงานและที่จอดรถยนต์ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 35,000 ตารางเมตร

 

บริการ : บริหารการจัดการและควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างปรับปรุงแม่ฮ่องสอนเม้าน์เทนอินน์

 

 

เจ้าของโครงการ : หจก. บุญจรัสลานนาธุรกิจ

 

ลักษณะโครงการ : ประกอบด้วยอาคารต่างๆ ดังนี้ อาคารที่พักชั้นเดียว 2 อาคาร มีห้องพัก 28 ห้อง อาคารที่พัก 2 ชั้น มีห้องพัก 41 ห้อง อาคารล๊อบบี้ และห้องอาหาร อาคารจัดเลี้ยงและสัมมนาอาคารซ่อมบำรุง

 

บริการ : ออกแบบรายละเอียดทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ประมาณราคา และ จัดทำเอกสารประกวดราคา จัดทำแผนดำเนินงานโครงการ และบริหารควบคุมการก่อสร้าง

โครงการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนา

 

 

เจ้าของโครงการ : การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)

 

ลักษณะโครงการ : ตั้งอยู่บนพื้นที่ 72 ไร่ เพื่อให้เป็นศูนย์วิจัยและทดสอบเครื่องยนต์ และทดสอบน้ำมันเชื้อเพลิง พื้นที่ใช้สอยโดยรวม 29,000 ตร.ม. ประกอบด้วยอาคารที่ทำการ อาคารปฏิบัติการวิจัยปิโตรเคมี อาคารปฏิบัติการวิจัยเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อาคารทดสอบเครื่องยนต์และมลพิษจากไอเสีย อาคารติดตั้งอุปกรณ์ อาคารที่พัก อาคารยิมเนเซียม และระบบสาธารณูปโภคภายในศูนย์ ประมาณ 50 ไร่ ประกอบด้วย ถนน ระบบระบายน้ำฝน ระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบป้องกันอัคคีภัยส่วนยกลาง

 

บริการ : สำรวจข้อมูลพื้นฐาน และจัดทำรูปแบบเบื้องต้น ออกแบบรายละเอียด ทั้งทางด้านวิศวกรรม/โครงสร้าง ภูมิสถาปัตย์ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบเครื่องกลและสุขาภิบาล รวมทั้งจัดทำข้อกำหนดงาน และประมาณราคาโครงการ ประกวดราคาและคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร ผู้รับจ้างติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบ และผู้ขายอุปกรณ์ทดสอบ รวมทั้งงานบริหารและควบคุมการก่อสร้าง

โครงการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการอาคารที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข

 

เครดิตภาพ https://www.nbtc.go.th/About/history3.aspx

 

เจ้าของโครงการ : กรมไปรษณีย์โทรเลข

 

ลักษณะโครงการ : พื้นที่ใช้สอย 17,400 ตร.ม. ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน 12 ชั้น, อาคารหอประชุม 2 ชั้น, อาคารโรงอาหาร, อาคารปฏิบัติการ 3 ชั้น, ห้องเครื่องส่งวิทยุ และ เสาอากาศ Self Support สูง 120 ม.} ทางเดินมีหลังคาคลุม สะพานลอยเชื่อมอาคารสำนักงานและหอประชุม, รั้วประตูและป้ายชื่อ โรงจอดรถ ป้อมยาม,งานถนนและสาธารณูปโภค และงานภูมิสถาปัตยกรรม

 

บริการ : ออกแบบรายละเอียดทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ประมาณราคา และ จัดทำเอกสารประกวดราคา จัดทำแผนดำเนินงานโครงการ และบริหารควบคุมการก่อสร้าง

โครงการงานควบคุมการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์และวิจัยพัฒนา

 

 

เจ้าของโครงการ : บริษัท ไทยออลย์ จำกัด (มหาชน)

 

ลักษณะโครงการ : พื้นที่ตั้งโครงการห้องทดลองแห่งใหม่ ตั้งอยู่บนพื้นที่จอดรถเดิมด้านหน้าอาคารภูไบ โดยมีพื้นที่ประมาณ 6,400 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารAdmin Building สูง 4 ชั้น/อาคารMain Lab Building สูง 2 ชั้นครึ่ง/อาคารBottle Cleaning สูง2 ชั้น /R & D Building พื้นที่ใช้สอย 2,157 ตารางเมตร

 

บริการ : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการงานออกแบบรายละเอียดอาคารสำนักงาน ปตท.สผ.

 

 

เจ้าของโครงการ : PTTEP International Limited (PTTEPI)

 

ลักษณะโครงการ : อาคารสำนักงาน ปตท.สผ. ถนน Pyay Road 8 Mile กรุงย่างกุ้ง ประเทศสหภาพพม่า เป็นอาคารสูง 15 ชั้นรวมชั้นใต้ดิน 2 ชั้น เป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกันแรงลม และแผ่นดินไหวตามมาตรฐานออกแบบของประเทศพม่า พื้นที่ใช้สอย 18,000 ตร.ม. เป็นอาคารทรงทันสมัยและมีการขออนุญาต กับทางการพม่า YCDC และ HIC

 

บริการ : ออกแบบเบื้องต้น (Revise Conceptual Design) /ออกแบบรายละเอียด (Detailed Engineering Design) /ออกแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม (Architectural Design) /ประเมินค่าใช้จ่ายของโครงการ (Project Cost) /จัดทำเอกสารการประมูล /ควบคุมงานก่อสร้าง